odległość od Osady Młyńskiej około 5,7 km.

Kolejne miejsce do zwiedzenia to Kościół św. Świerada i Benedykta w Tropiu. Z osady wracamy na drogę główną i kierujemy się w prawo mijając szklarnie. Odległość od Osady do Kościoła to około 5,7 km. Jedziemy drogą główną około 5 km. Mijamy kładkę na Dunajcu z charakterystycznymi niebieskimi umocnieniami. Jedziemy dalej, mijamy przystanek autobusowy i właściwie jesteśmy na miejscu.  Kościół położny jest nad Dunajcem, jego otoczenie jest przepiękne nie tylko w lecie ale także w zimie, gdy drzewa przykrywa warstwa śniegu. Według źródeł z miejscowością wiążą się postacie św. Świerada i Benedykta. Około 998 roku Świerad przybył do Tropia i prowadził pustelnicze życie, a następnie dołączył do niego jego uczeń Benedykt. Po około 20 latach udali się oni  w kierunku Słowacji i Węgier, aby szerzyć nauki wśród tamtejszej społeczności. Na Górze Zobor koło Nitry wstąpili do klasztoru- gdzie Świerad przyjął imię Andrzej, a następnie przebywał w skalnej grocie niedaleko klasztory, a następnie na Skałce koło Trenczyna. Jedenastowieczne podania opisują, że Świerad jako męczennik nosił na sobie łańcuch, który z czasem wrósł w jego ciało będąc przyczyną późniejszego zgonu. Zmarł w 1031 roku w wieku ponad 50 lat w swojej pustelni, pochowano go w katedrze w Nitrze. Gdy zmarł Świerad, jego uczeń Benedykt zajął jego miejsce w pustelni. Niestety trzy lata później został napadnięty przez zbójników i zabity. Jego ciało wrzucili oni do rzeki Wag, jednak zostało odnalezione i spoczęło obok Świerada. Kanonizacja obydwu pustelników nastąpiła w roku 1083 (Św. Świerad pierwszy polski święty) a prawie 900 lat później w roku 1966 ogłoszono ich jednymi z patronów diecezji tarnowskiej.

Kościół w Tropiu

Kościół w Tropiu należy do bardzo starych budowli, według źródeł kościół powstał w XI wieku (około 1045 r.) na skale. W roku 1073 został poświęcony i nadano mu nazwę na część Św. Świerada. Mimo dewastacji w XIII i XVI wieku, w kolejnym stuleciu udało się go wyremontować (został powiększony i dobudowano salki, które służyły jako szkoła parafialna). W 1641 roku biskup tarnowski dodał mu patronat Św. Benedykta a w roku 2002 zatwierdzono go jako sanktuarium Świętych Pustelników Świerada i Benedykta.

Powyżej kościoła biegnie droga, przy której znajduje się parking, idąc drogą na południe za przystanek dojdziemy do groty Matki Bożej w skale. Następnie od kościoła w stronę cmentarza, niedaleko za cmentarzem skręcamy w prawo w drogę zgodnie z prowadzącymi tabliczkami. Powinniśmy ujrzeć miejsce jakim jest cmentarz ofiar cholery (na środku znajduje się mała kamienna kapliczka). W roku 1847 od maja do września panowała epidemia cholery, nie tylko  w Tropiu ale na całej Sądecczyźnie. Choroba zabrała 510 osób, głównie dzieci, młodzież i osoby starsze. Z obawy o rozprzestrzenienie się choroby ciała grzebano z daleka od osad w zbiorowych mogiłach. Do epidemii przyczynił się głównie głód i związane z nim wyniszczenie organizmu. W roku 1848 zbudowano kamienną kapliczkę upamiętniającą ofiary pomoru. Kierując się dalej dotrzemy do źródełka Św. Świerada i Matki Bożej w Skale. Z tego źródła czerpał wodę Święty, stanowi ona miejsce pielgrzymek, ma ponoć właściwości lecznicze. Obok źródła znajduje się kaplica, postawiona w miejscu przebywania pustelnika.

Mimo, że Sanktuarium jest niewielkie, posiada ono specyficzną aurę, a jego położenie z dala od miejskiego zgiełku tylko potęguje doznania związane z tym miejscem. Każdy, kto zobaczy to wszystko na własne oczy przyzna rację, że miejsce to jest niezwykłe i w pozytywnym tego słowa znaczeniu oderwane od rzeczywistości.

Another place worth visiting is the Church of St. Zorard and Benedict

(Kościół św. Świerada i Benedykta) in Tropie. From the settlement, return to the main road and head right, passing some greenhouses. The Church is located about 5.7 km away from the settlement. Follow the main road for about 5 km. Pass a little bridge on the Dunajec with distinctive blue reinforcements. Continue driving, pass a bus stop, and you are basically there.  The church is located by the Dunajec, its surroundings are simply stunning – not just in the summer, but also during winter, when the trees are covered with snow. According to the sources, the figures of St. Zorard and St. Benedict are connected with the village. Around 998, Zorard (Świerad) came to Tropie and lived a life of a hermit. Soon, he was joined by his disciple, Benedict. After about 20 years, they set out towards Slovakia and Hungary in order to preach among the local people. On the Zobor Mountain near Nitra, they stopped by a monastery, where Zorard took on the name of Andrew. He then stayed in a rocky grotto near the monastery and later in Skalka near Trenčín. 11th-century tales say that as a martyr, Zorard wore a chain, which grew into his skin with time, eventually causing his death. He died in 1031 in his hermitage, at the age of over 50, and was buried at the cathedral in Nitra. When Zorard died, his disciple Benedict took his place at the hermitage. Unfortunately, three years later, he was attacked and killed by robbers. They threw his body into the Vah River, but it was found and buried next to Zorard’s. Both hermits were canonised in 1083 (St. Zorard was the first Polish saint), and nearly 900 years later, in 1966, they were announced among the patrons of the Tarnów diocese.

The church in Tropie is a very old building. According to sources, the church was built in the 11th century (around 1045) on a rock. In 1073, it was consecrated and named after St. Zorard. In spite of its devastation in the 13th and 14th centuries, over the next hundred years it was renovated (it was expanded and rooms were added to serve as a parish school). In 1641, the bishop of Tarnów added the patronage of St. Benedict, and in 2002, it was approved as a sanctuary of the Hermit Saints Zorard and Benedict.

         Above the church, there is a road with a car park next to it. Going south down the road and passing a bus stop, you will reach the grotto of the Mother of God in the rock. Next, going from the church towards the cemetery, right behind the cemetery, turn right into the road, following the directions on the signs. You should see a cemetery, where those who died of cholera are buried (there is a small stone chapel in the middle). Between May and September 1847, there was a cholera epidemic, not only in Tropie, but in the entire Nowy Sącz region. The death toll of the disease reached 510 people, mainly children, teenagers, and the elderly. In fear of the disease spreading further, bodies were buried far from settlements, in mass graves. It was mainly hunger and the related weakness of the body that contributed to the epidemic. In 1848, a stone chapel commemorating the victims was built. Continuing further, you will get to the spring of St. Zorard and the Mother of God in the rock. The Saint used to draw water from this spring, it is a pilgrimage destination, and the water is believed to have healing properties. Next to the spring, there is a chapel. It was built where the hermit used to live.

         Even though the sanctuary is rather small, it has a distinctive aura, and its location, far from the hustle and bustle of the city, only intensifies the experience of the place. Everyone who sees all that with their own eyes will agree that it is an extraordinary place and a little out of touch with reality – in the best possible way.