odległość od Kościoła w Tropiu około 2 km.

Kolejny przystanek pętli to Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce. Znajduje się on w odległości około 8 km od ronda w Jurkowie i jest dostępny dla zwiedzających tylko w sezonie wakacyjnym (lipiec-sierpień). Zawracamy na Nowy Sącz, jedziemy około 8 km drogą krajową. Po lewej stronie znajduje się Zamek Tropsztyn, na jego szczycie widać charakterystyczną biało-czerwoną flagę. Wejście do Zamku znajduję się kilka metrów dalej. Pierwotny zamek powstał w połowie XIII wieku w miejsce starego grodziska, był rozbudowywany przez kolejnych właścicieli. Jednak następni którzy zjawili się w XVI wieku przestali się interesować jego stanem. W kolejnych wiekach stał się kompletną ruiną, a w czasach I Wojny Światowej jego ruiny służyły jako materiał do umocnień. Po powstaniu Jeziora Rożnowskiego  woda sięgała do resztek murów.

Z Zamkiem wiąże się legenda o skarbie Inków. W XVII wieku Polak przebywający w Ameryce Południowej ożenił się z Inkaską księżniczką, mieli córkę, która wyszła za mąż za Inka wysokiego rodu. Na skutek przemian w państwie i prześladowania przez Hiszpanów, rodzina uciekła do Wenecji, gdzie napadli ich Hiszpanie. Następnie uciekają do zamku krewnych Polaka w Niedzicy. Również tutaj ma miejsce napaść, z której z życiem uchodzi Polak i jego wnuczek. Ukrywa więc małego u rodziny krawca, gdzie jest bezpieczny. Źródła podają, że do zamku w Niedzicy rodzina przybyła z dobytkiem, a Inkowie nie ukrywali majątku tam, gdzie mieszkali. Stąd nieopodal położone ruiny zamku Tropsztyn stać się mogły idealną kryjówką. Podobno prowadzone były badania, które pokazały, że podziemia Zamku Tropsztyn mogą być skrytką kosztowności. W latach 70 XX wieku ruiny zamku zakupił jeden z polityków- potomek ukrytego u krawca chłopca. Prowadził on wcześniej poszukiwania również w Niedzicy, gdzie podobno odnalazł zwój pisma Inków, którego nie udało się rozszyfrować. Po jego tragicznej śmierci,  kilkanaście lat później, pod koniec lat 90 ruiny kupił Andrzej Witkowicz i doprowadził  do jego rekonstrukcji- Zamek wybudowano na nowo zgodnie z pierwotnym kształtem, by w roku 2004 oddać go do używania.

 

The next stop on our round trip is the Tropsztyn Castle in Wytrzyszczka. It is situated about 8 km away from the roundabout in Jurków and is open to visitors only during summer holidays (July-August). Turn towards Nowy Sącz and drive down the trunk road for about 8 km. The Tropsztyn Castle will be on your left – you will see the distinctive white and red flag on top. The entrance to the castle is several metres away. The original castle was built in the mid-13th century in place of an old hill fort and was expanded by its successive owners. Yet the ones who took over in the 16th century were no longer interested in its condition. Over the subsequent centuries, it became a complete ruin, and during World War I, its ruins were used as a material for reinforcements. After the Rożnów Lake was created, water reached the remains of its walls.

There is a legend about a treasure of the Incas connected with the castle. In the 17th century, a Pole staying in South America married an Inca princess. They had a daughter, who married a high-born Inca man. As a result of transformations taking place in the country and persecution by the Spanish, the family escaped to Venice, where they were attacked by the Spanish. They escaped to their relatives’ castle in Niedzica. Here, they were attacked yet again and only the Pole and his grandson survived. So he hid the child with a family of a tailor, where he was safe. Sources state that the family came to Niedzica with all of their possessions – and the Incas did not hide their wealth where they lived. Therefore, the nearby ruins of the Tropsztyn Castle may have become the perfect hiding place. Reportedly, research was carried out and it revealed that the vault of the Tropsztyn Castle may be where the valuables were hidden. In the 1970s, the ruins were bought by a politician – a descendant of the boy hidden at the tailor’s house. Before, he also searched in Niedzica, where he allegedly found a scroll of Inca writing, yet it was indecipherable. After his tragic death, about a dozen years later, in the late 1990s, the ruins were purchased by Andrzej Witkowicz, who decided to reconstruct the building – the castle was built anew, in accordance with its original shape, and it opened to visitors in 2004.