Nie zawracamy na drogę którą przybyliśmy, kierujemy się dalej na prom rzeczny. Kursuje on co 15 minut od 5.00-21.00. Jest to nie lada atrakcja zwłaszcza dla dzieci. Czynny jest codziennie od 5 do 21  (z wyłączeniem przerwy na ładowanie akumulatorów między 12.00 a 13.00). Prom może przeprawić 5 ton ( pojazdy i pasażerowie), napędzany jest  elektrycznie, a czas przeprawy to 2-4 minut. Prom może zabrać jednorazowo 3 samochody osobowe. Przy korzystaniu z promu, należy stosować się ściśle do wskazówek umieszczonych na tabliczkach informacyjnych.

Po dotarciu na drugą stronę dostrzeżemy Zamek Tropsztyn, który odwiedzimy wracając. Kierujemy się w prawo drogą krajową DK75 w kierunku Krakowa. Jedziemy drogą około 10 km, dojeżdżając do ronda w Jurkowie. Przed nim skręcamy w prawo jak na Kąpielisko „Chorwacja”. Jedziemy kilkadziesiąt metrów, skręcamy w pierwszą drogę zjazdową po lewej stronie (asfaltowa wąska droga). Jedziemy wzdłuż zabudowań do końca drogi –do rozwidlenia (naprzeciwko widzimy kapliczkę na posesji prywatnej). Skręcamy w lewo. Pierwszy dom po lewej stronie to dom Pani Janiny Molek.

Pani Janina specjalizuje się w potrawach przyrządzanych z fasoli „Piękny Jaś”. Potrawy te są przeróżne, zaczynając od ciast, a kończąc na pasztetach i alkoholu. Twórczyni ta odnosi wielkie sukcesy oraz promuje lokalne tradycje na skalę krajową i zagraniczną, uczestniczy w wystawach, targach i innych wydarzeniach kulinarnych. Jest kobietą życzliwą i ciepłą, z pasją opowiada o swojej fasolowej sztuce. W celu skosztowania i zakupienia jej wyrobów polecamy wcześniejsze poinformowanie Pani Janiny o planowanej wizycie.

Don’t return to the road you took to get here, but continue further on, to the river ferry. It runs every 15 minutes from 5:00 a.m. to 9:00 p.m. It is quite an attraction, particularly for children. It operates daily from 5:00 a.m. to 9:00 p.m. (except for a break for charging up the batteries between 12:00 and 1:00 p.m.). The ferry can take up to 5 tonnes (vehicles and passengers), it is powered electrically, and the crossing time is between 2 and 4 minutes. The ferry can take up to three passenger cars at a time. When using the ferry, strictly follow the directions on the information boards.

When you get to the other side, you will see the Tropsztyn Castle, which you may visit on your way back. Head right, down the DK75 trunk road towards Kraków. Continue for about 10 km, nearly reaching the roundabout in Jurków. Right before the roundabout, turn right in the direction of the “Chorwacja” bathing beach. Continue for several dozen metres and turn into the first side street on the left (narrow tarmac road). Drive along the houses until the end of the road and the fork (opposite, you will see a little shrine within a private property). Turn left. The first house on the left is the house of Mrs Janina Molek.

Mrs Molek specialises in dishes prepared from the Sweet White Runner Bean. She offers all sorts of dishes, from cakes to pâtés and alcohol. She is very successful in what she does and she promotes the local traditions both on a national and international scale, participating in exhibitions, fairs, and other culinary events. Mrs Molek is a very kind and warm person and talks about her bean art with great passion. In order to taste and buy her products, we recommend that you inform her about your planned visit in advance.